Informacje o urzędzie - Powiatowy Urząd Pracy w Nisku


Informacje o urzędzie

 1. PUP ma siedzibę w mieście Nisko.
 2. Powiatowy Urząd Pracy jest jednostką organizacyjną wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej powiatu niżańskiego. Jest jednostką budżetową w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych.
 3. PUP działa na podstawie:
  • ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
  • ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym,
  • ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
  • ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
  • Regulaminu Organizacyjnego dla Powiatowego Urzędu Pracy,
  • Statutu dla Powiatowego Urzędu Pracy,
  • innych obowiązujących aktów prawnych oraz regulaminów obowiązujących w PUP.
 4. Zasady gospodarki finansowej PUP oraz zasady wynagradzania pracowników ustalają odrębne przepisy.
PUP jako jednostka organizacyjna powiatu wchodząca w skład powiatowej administracji zespolonej wykonuje zadania samorządu powiatu z zakresu polityki rynku pracy określone w obowiązujących przepisach.
 
W celu realizacji zadań PUP współdziała z innymi instytucjami rynku pracy, organami administracji rządowej i samorządowej, z radami rynku pracy, organizacjami pracodawców, poszczególnymi pracodawcami, organizacjami związkowymi, fundacjami i stowarzyszeniami.

W swych działaniach PUP kieruje się dobrem osób bezrobotnych i innych partnerów rynku pracy, dba o jak najlepszą znajomość ich oczekiwań, ustala i stosuje czytelne, jednoznaczne procedury, zapewnia terminową i profesjonalną realizację usług.

PUP w sposób ciągły doskonali swoją organizację, stwarza warunki dla podnoszenia kwalifikacji pracowników, zapewnia efektywne działanie przy wykorzystaniu technik informatycznych.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę