Wydziały - Powiatowy Urząd Pracy w Nisku


Komórki organizacyjne Powiatowego Urzędu Pracy

W celu prawidłowego wykonywania zadań w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nisku tworzy się następujące komórki organizacyjne:

  1. CAZ,
  2. Działy,
  3. Referaty,
  4. Wieloosobowe stanowiska pracy,
  5. Samodzielne stanowiska pracy.

W celu realizacji określonych zadań w PUP Dyrektor może powoływać zespoły i komisje zadaniowe składające się z pracowników różnych komórek organizacyjnych.

Dyrektor PUP, Zastępca Dyrektora i Kierownicy komórek organizacyjnych mogą łączyć zadania przewidziane w Regulaminie Organizacyjnym dla wielu stanowisk - w ramach jednego stanowiska pracy.

CAZ jest komórką organizacyjną PUP realizującą zadania związane z aktywną polityką rynku pracy w zakresie usług i instrumentów rynku pracy.

Dział jest podstawową komórką organizacyjną, zajmującą się określoną problematyką i działalnością w sposób kompleksowy lub kilkoma pokrewnymi zagadnieniami, których realizacja w jednej komórce organizacyjnej ułatwia prawidłowe zarządzanie.

Referat jest komórką organizacyjną wydzieloną w obrębie CAZ lub działu.

Centrum Aktywizacji Zawodowej, Działami i Referatami kierują kierownicy.

Wieloosobowe stanowisko pracy jest komórką organizacyjną, którą tworzy się w przypadku konieczności organizacyjnego wyodrębnienia określonej problematyki.


Samodzielne stanowisko jest najmniejszą komórką organizacyjną, które może być tworzone w ramach działu, referatu lub jako komórka samodzielna.


Wewnętrzna organizacja każdej komórki organizacyjnej obejmuje:

  1. Zakres działania określony w Regulaminie Organizacyjnym;
  2. Zakresy czynności pracowników;
  3. Akty kierownictwa wewnętrznego, wydawane przez Dyrektora.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę