Wydziały - Powiatowy Urząd Pracy w Nisku


Komórki organizacyjne Powiatowego Urzędu Pracy

W celu prawidłowego wykonywania zadań w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nisku tworzy się następujące komórki organizacyjne:

  1. CAZ,
  2. działy,
  3. referaty,
  4. wieloosobowe stanowiska pracy,
  5. samodzielne stanowiska pracy.

W celu realizacji określonych zadań w PUP Dyrektor może powoływać zespoły i komisje zadaniowe składające się z pracowników różnych komórek organizacyjnych.

Zastępca Dyrektora i Kierownicy komórek organizacyjnych, po uzgodnieniu z Dyrektorem, mogą łączyć zadania przewidziane w niniejszym regulaminie dla wielu stanowisk w jedno lub dzielić je, dbając o zapewnienie realizacji zadań komórki w całości.

CAZ jest komórką organizacyjną PUP realizującą zadania związane z aktywną polityką rynku pracy w zakresie usług i instrumentów rynku pracy. Odpowiada za obsługę osób bezrobotnych i pracodawców w zakresie pośrednictwa pracy, szkoleń i poradnictwa zawodowego.

Dział jest podstawową komórką organizacyjną, zajmującą się określoną problematyką i działalnością w sposób kompleksowy lub kilkoma pokrewnymi zagadnieniami, których realizacja w jednej komórce organizacyjnej ułatwia prawidłowe zarządzanie.

Referat jest komórką organizacyjną wydzieloną w obrębie CAZ lub działu.

Centrum Aktywizacji Zawodowej, działami i referatami kierują kierownicy.

Wieloosobowe stanowisko pracy jest komórką organizacyjną, którą tworzy się w przypadku konieczności organizacyjnego wyodrębnienia określonej problematyki.

Samodzielne stanowisko jest najmniejszą komórką organizacyjną, która może być tworzone w ramach działu, referatu lub jako komórka samodzielna.

Wewnętrzna organizacja każdej komórki organizacyjnej obejmuje:

  1. Zakres działania określony w Regulaminie Organizacyjnym;
  2. Zakresy czynności pracowników;
  3. Wewnętrzne akty normatywne wydawane przez Dyrektora.
Pracownicy PUP ponoszą odpowiedzialność przed Dyrektorem za prawidłowe, terminowe i samodzielne wywiązywanie się z powierzonych zadań.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę