Kierownictwo - Powiatowy Urząd Pracy w Nisku


Kierownictwo Powiatowego Urzędu Pracy

Całokształtem działalności PUP kieruje Dyrektor zgodnie z zasadą jednoosobowego kierownictwa oraz na podstawie pełnomocnictw i upoważnień udzielonych przez Starostę, Zarząd i Radę Powiatu Niżańskiego i ponosi za nią pełną odpowiedzialność.

Dyrektor wykonuje czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników PUP w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy.

Dyrektor kieruje działalnością PUP przy pomocy swojego Zastępcy, Głównego Księgowego i kierowników komórek organizacyjnych.

W czasie nieobecności Dyrektora lub niemożności pełnienia przez niego obowiązków, zadania i kompetencje w zakresie kierowania PUP przejmuje Zastępca, a w razie nieobecności Zastępcy pisemnie upoważniony przez Dyrektora kierownik komórki organizacyjnej. Zakres zastępstwa obejmuje wszystkie zadania i kompetencje Dyrektora, z wyłączeniem spraw wymagających szczególnych upoważnień.

Dyrektorem Urzędu jest Piotr Rutyna
Zastępcą Dyrektora jest Agnieszka Łyda


Kierownicy komórek organizacyjnych

Agnieszka Łyda - p.o. Kierownika Działu Organizacyjno-Administracyjnego

Anna Flisek - Główny Księgowy

Dorota Jędrzejewska - Kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej

Edyta Łoszczyk - Kierownik Referatu Usług Rynku Pracy

Jolanta Chwalik - Kierownik Działu Ewidencji, Świadczeń i Informacji

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę