Kierownictwo - Powiatowy Urząd Pracy w Nisku


Kierownictwo Powiatowego Urzędu Pracy

Całokształtem działalności PUP kieruje - zgodnie z zasadą jednoosobowego kierownictwa - Dyrektor PUP, którego zwierzchnikiem służbowym jest Starosta.

Dyrektor PUP wykonuje czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w imieniu pracodawcy, którym jest PUP.

Dyrektora PUP powołuje i odwołuje Starosta.

Zastępcę Dyrektora PUP powołuje i odwołuje Dyrektor PUP.


Dyrektor kieruje działalnością PUP przy pomocy Głównego Księgowego i Kierowników komórek organizacyjnych.

Dyrektor PUP w stosunku do pracowników Urzędu jest pracodawcą w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy.

W czasie nieobecności Dyrektora PUP lub niemożności pełnienia przez niego obowiązków, zadania i kompetencje w zakresie kierowania PUP przejmuje osoba pisemnie przez niego upoważniona.
 

Dyrektorem Urzędu jest Piotr Rutyna
Zastępcą Dyrektora jest Waldemar Ślusarczyk


Kierownicy komórek organizacyjnych

Agnieszka Łyda - Kierownik Działu Organizacyjno-Administracyjnego

Anna Flisek - Główny Księgowy

Dorota Jędrzejewska - Kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej

Edyta Łoszczyk - Kierownik Referatu Usług Rynku Pracy

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę